Privacy Statement & disclaimer

 

Met dit privacy statement wil ik je graag informeren over welke gegevens ik verzamel wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en wanneer je mijn website (www.saswerk.nl) bezoekt en hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die Saswerk verwerkt

Saswerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Saswerk verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Kvk-nummer

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Saswerk verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hallo@saswerk.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Saswerk  persoonsgegevens verwerkt

Saswerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Saswerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Via Google Analytics worden algemene gegevens van bezoekers van deze website verzamelt. Dit doe ik om deze website te verbeteren.

 

Hoe lang Saswerk persoonsgegevens bewaart

Saswerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn voor de bedrijfs- en persoonsgegevens voor de periode van minimaal 7 jaar (wettelijke termijn van de belastingdienst).

 

Delen van persoonsgegevens met anderen

Saswerk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Saswerk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Saswerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Saswerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@saswerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Saswerk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Saswerk persoonsgegevens beveiligt

Saswerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hallo@saswerk.nl

 

 

Wijziging privacy statement

Saswerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

 

Contactgegevens

www.saswerk.nl, Molukkenstraat 57 hs, 1095AV Amsterdam, +31 (0) 6 295 48 651. Saskia Vermeulen is de Functionaris Gegevensbescherming van Saswerk en zij is te bereiken via hallo@saswerk.nl

 

Disclaimer

 

Saswerk is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Ik doe mijn best om deze website actueel te houden. Saswerk is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige informatie op de website. Kom je iets tegen dat niet correct of verouderd is dan hoor ik dit graag. Je kan dan contact opnemen door een mail te sturen naar hallo@saswerk.nl Alle informatie die via deze website toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor beeldmerken, -logo’s en -fotomateriaal. Het verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder mijn schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

 

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of over mijn diensten kun je contact opnemen via hallo@saswerk.nl